รัฐธรรมนูญ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ธรรมนูญก้าวหน้า

   ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ....ไม่ผ่านสภาปฏิรูปแห่งชาติ ต้องรอให้มีคณะกรรมาธิการใหม่ ๒๑ คน มายกร่างก่อนนำไปทำประชามติ ซึ่งดูเหมือนว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลนัก
 
   และไม่ว่าจะสำเร็จ ประกาศใช้เมื่อใด สาระสำคัญในรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ ก็เป็นเรื่องไกลตัวประชาชนและเข้าใจยาก
 
   แต่ทุกวันนี้มี “ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่” ที่เป็นผลพวกจากการทำงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ แพร่ขยายไปทั่วประเทศ
 

ชูธงปฏิรูปการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ขับเคลื่อนสู่ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๘

  สช. เปิดเวทีระดมสมองภาคีเครือข่ายพันธกิจงานเอชไอเอ (HIA Consortium) เพื่อปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/HIA) หนุนทำรายงานภาพใหญ่เชิงยุทธศาสตร์ก่อนเริ่มโครงการที่ครอบคลุมทุกบริบททั้งสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ ในแต่ละพื้นที่ ดึงบริษัทที่ปรึกษาเข้าเป็นภาคีร่วมดำเนินการ เตรียมเสนอแนวทางต่อ สปช. ก่อนยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 

Subscribe to รัฐธรรมนูญ