กำลังคน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

หยุดวิกฤตศรัทธาสถาบันแพทย์

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ข่าวศาลลงโทษแพทย์ที่นครศรีธรรมราชเมื่อหลายปีก่อน ถูกกระพือเกินจริงจนทำให้หมอหวาดวิตกกันไปทั่ว ข่าวความขัดแย้งเรื่องอำนาจการจัดสรรเงินทองในระบบหลักประกันสุขภาพที่โรงพยาบาลและหมอภาครัฐต้องมีภาระงานเพิ่มล้นมือ ในขณะที่ดูเหมือนว่าเงินจะน้อยลง สัมพันธภาพของหมอกับคนไข้และประชาชนเปลี่ยนไป หมอพี่ๆ น้องๆ ในระบบเดียวกันที่ทำงานต่างระดับ ทะเลาะกัน ขัดแย...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สธ.เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสาธารณสุข

...สำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารบุคลากรสาธารณสุขมีการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้มีแผนยุทธศาสตร์กำลังคนทั้งการผลิต การกระจาย การพัฒนาตลอดจนการธำรงรักษาไว้ในระบบ ให้มีทั้งศักยภาพและเพียงพอต่อการจัดบริการสุขภาพเพื่อประชาชน เน้นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ ประชาสังคม และชุมชน ท้องถิ่น เน้นการผลิตที่มีฐานในระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ การศึกษาร่วมกันระหว่างสาขาวิชาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ก.สาธารณสุข รพ.พระนั่งเกล้า ม.สยาม ผนึกกำลังกู้วิกฤติแพทย์ขาดแคลน

...แก่นักศึกษาและผู้ปกครองที่สนใจจะเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ณ อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 โรงพยาบาล พระนั่งเกล้า เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการด้านสุขภาพซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อผลิตแพทย์มาช่วยเติมเต็มในระบบบริการสุขภาพของไทยอันนำไปสู่...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สธ.เร่งรัดผลิตกำลังคน

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ว่า กำลังคนด้านสาธารณสุข เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในระบบสุขภาพ รัฐบาลรวมทั้ง รมว.สธ.ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เร่งรัดให้ ดำเนินการ เพื่อให้มีความเพียงพอ กระจายอย่างเท่าเทียม มีสัดส่วนประเภทกำลังคนที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อนำบริการที่ดี...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

หนุนเอกชนร่วมผลิต'พยาบาล'แก้ขาดแคลน-ส่งทำงานบ้านเกิด

วิชาชีพ พยาบาล ถือเป็นกำลังคนในระบบสุขภาพ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการให้บริการประชาชน ซึ่งปัจจุบันถือว่าอยู่ในภาวะ ขาดแคลน โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนี้ ประมาณ 1.8 แสนคน แต่ทำงานในระบบจริงๆ เพียง 1.3 แสนคน ขณะที่ความต้องการพยาบาลวิชาชีพ มีปริมาณสูงถึง 1.6 แสนคน นั่นหมายความว่า ในระบบสาธารณสุขยังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ อีก 3 หมื่นคน โดยสภาการพยาบาลไทย คาดว่าถ้าไม่มีมาตรการรับมือ ในปี 2563...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

Subscribe to กำลังคน