สธ.เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสาธารณสุข | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

...สำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารบุคลากรสาธารณสุขมีการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้มีแผนยุทธศาสตร์กำลังคนทั้งการผลิต การกระจาย การพัฒนาตลอดจนการธำรงรักษาไว้ในระบบ ให้มีทั้งศักยภาพและเพียงพอต่อการจัดบริการสุขภาพเพื่อประชาชน เน้นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ ประชาสังคม และชุมชน ท้องถิ่น เน้นการผลิตที่มีฐานในระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ การศึกษาร่วมกันระหว่างสาขาวิชาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (415)

รูปภาพ
เอกสารแนบ