ประกาศรับสมัครงาน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการ/ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ 1 ตำแหน่ง (พนักงานโครงการ) ปฏิบัติงานศูนนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคกลาง

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักบริหารจัดการ(พนักงานโครงการ) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานสำนักพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สพ.)

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นองค์กรเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดทุกข์-สร้างสุขให้คนในสังคมไทยตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมอุดมการณ์“สานพลัง สร้างสุขภาวะ”ดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ คุณสมบัติในแต่ละตำแหน่ง ตามรายละเอียดตามแนบท้ายนี้

รูปภาพ