ประกาศ ผลการรับสมัครงาน 03/09/58 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เรื่องการรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ชำนาญการสำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือก ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมัคร จากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและผลงานในอดีตจากใบสมัคร แล้วผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดผ่านการคัดเลือก

รูปภาพ
เอกสารแนบ