ประกาศรับสมัครงาน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นองค์กรเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดทุกข์-สร้างสุขให้คนในสังคมไทยตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมอุดมการณ์“สานพลัง สร้างสุขภาวะ” เปิดรับคุณสมบัติในแต่ละตำแหน่ง ตามรายละเอียดตามแนบท้ายนี้

รูปภาพ
เอกสารแนบ