TOR และราคากลาง จัดจ้างบริหารจัดการด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงาน จัดจ้างบริหารจัดการด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคา (ซึ่งมีวงเงินเกิน 300,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ