ราคากลางและ TOR งานจัดจ้างผลิต Info Graphic 2D Animation เรื่องร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ... 14/06/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR งานจัดจ้างผลิต Info Graphic 2D Animation เรื่อง ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ......ด้วยวิธีตกลงราคา
โดยการลงเผยแพร่ราคากลางด้วยวิธีตกลงราคาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 3 วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ