สธ. เน้นมาตรการ 3 เก็บ ปราบ 'ยุงลาย' ลด 3 โรค | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...ที่จะมีการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายสูงสุด เนื่องจากฝนที่ตกมาทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย มีที่ทำให้ยุงลายสามารถดำรงชีพแพร่พันธุ์ จำนวนยุงลายจึงมีมากกว่าช่วงอื่นๆ ของปี ทุกๆ ปี กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก็ได้มีมาตรการลดความชุกชุมของยุงลายอย่างเข้มงวด เพื่อยับยั้งการระบาดของโรค โดยได้น้อมนำ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ความว่า โครงการปราบยุงลายคั่งค้างมานานแล้ว และ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (430)

รูปภาพ
เอกสารแนบ