3กองทุนร่วมบูรณาการฉุกเฉิน'รักษาฟรีทุกรพ. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า สปส.ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) รวมทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของ 3 กองทุน คือ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษา...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (434)

รูปภาพ
เอกสารแนบ