ราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างงานบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคา 27/09/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงาน จัดจ้างงานบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติด้วยวิธีเปรียบเทียบราคา (ซึ่งมีวงเงินเกิน 300,000 บาท)เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 28-30 กันยายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ