TOR และราคากลาง ของงานเช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสาร ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 27/09/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงาน เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสาร ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีตกลงราคา (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท)
เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 28-30 กันยายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ