ราคากลางและ TOR งานจ้างโครงการ “ถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบด้านเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย” โดยวิธีตกลงราคา 14/09/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR งานจ้างโครงการ “ถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบด้านเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย” โดยวิธีตกลงราคา (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 14 – 16 กันยายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ