ราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างพิมพ์และจัดส่ง หนังสือพิมพ์ สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคา 05/09/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างพิมพ์และจัดส่ง หนังสือพิมพ์ สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพด้วยวิธีเปรียบเทียบราคา (ซึ่งมีวงเงินเกิน 300,000 บาท)เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ