ประชารัฐเดินหน้าสร้างสุขภาวะคนไทยดึงระบบสุขภาพอำเภอเป็นกลไกขับเคลื่อน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

จากการที่หลายฝ่ายเริ่มมองเห็นว่า การบริหารระบบ รวมศูนย์แบบในอดีต อาจยังไม่ใช่คำตอบของการ แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพประชาชนในประเทศได้ทั้งหมดเท่ากับการกระจาย สิทธิ คืนสู่ประชาชนให้สามารถจัดการสุขภาพตนเองด้วยตนเอง การสนับสนุนให้ภาคส่วนชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของตนเองมากขึ้น จึงเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ เพราะการรวมตัวของประชาสังคมหลายภาคส่วนเข้ามาช่วย...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (389)

รูปภาพ
เอกสารแนบ