เกษตรกรเมืองกระบี่ ก้าวจากแปลง GAP ขึ้นสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ เน้นความยั่งยืนตาวิถีพอเพียง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

“ทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อน เมื่อเราต้องการบริโภคอาหารปลอดภัยจากสารเคมี ต้องการให้พ่อ แม่ พี่ น้อง ได้กินของที่ปลอดภัย จึงได้วางแผนปลูกพืชผัก ไม้ผลทุกชนิดที่ตัวเราและครอบครัวชอบไว้กินเอง รวมถึงปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างยางพาราร่วมกับไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ เพื่อเป็นรายได้ ปลูกพืชสมุนไพร ปลูกไม้หายากที่คนอื่นไม่ค่อยปลูกหรือที่เราไม่รู้จักเพื่อไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยตั้งใจว่าจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสาร...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (385)

รูปภาพ
เอกสารแนบ