ตรวจสุขภาพ'3กลุ่มอายุ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน กล่าวว่า คณะกรรมการได้จัดทำแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน ซึ่งเป็นไปตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนี้จะจัดทำเป็นคู่มือเพื่อสื่อสารไปยังประชาชน รวมถึงนำไปดำเนินการ เริ่มจากโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเพื่อการวาง...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด (366)

รูปภาพ
เอกสารแนบ