'เกาหลี - มาเลเซีย'ร่วม 'ไทย'สร้างต้นแบบสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     นับตั้งแต่ปี 2554-2558 มีองค์กรสากล และผู้แทนประเทศต่างๆ ให้ความสนใจมาศึกษาการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับเกียรติในการต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก Korea Health (สสส.เกาหลีใต้) และ MySihat (สสส. มาเลเซีย) ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างองค์กร และแสวงหาแนวทางพัฒนาความร่วมมือเพื่อต่อยอดพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด (255)

รูปภาพ
เอกสารแนบ