ต้นแบบสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

'เกาหลี - มาเลเซีย'ร่วม 'ไทย'สร้างต้นแบบสุขภาพ

     นับตั้งแต่ปี 2554-2558 มีองค์กรสากล และผู้แทนประเทศต่างๆ ให้ความสนใจมาศึกษาการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับเกียรติในการต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก Korea Health (สสส.เกาหลีใต้) และ MySihat (สสส.

Subscribe to ต้นแบบสุขภาพ