TOR และราคากลาง ของงานจ้างเผยแพร่บทความผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงาน จัดจ้างเผยแพร่บทความผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 25-27 กันยายน 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ