ราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างทำหนังสือ “คู่มือผู้ให้บริการสาธารณสุข : กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขปรับปรุง ด้วยวิธีตกลงราคา 01/09/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างทำหนังสือ “คู่มือผู้ให้บริการสาธารณสุข : กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขปรับปรุง ด้วยวิธีตกลงราคาโดยการลงเผยแพร่ราคากลางด้วยวิธีตกลงราคาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1-3 กันยายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ