TOR และ ราคากลาง ของงานเช่าบริการสถานที่จัดงานประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ. 2559 - กลุ่มงานสื่อสาร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผย TOR และ ราคากลาง ของงานเช่าบริการสถานที่จัดงานประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ. 2559 - กลุ่มงานสื่อสาร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซึ่งมีวงเงินเกิน 300,000 บาท)เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 8 – 13 ธันวาคม 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ
หมวดหมู่ข่าว