จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนภาคีทั่วประเทศ ร่วมกันสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เสียงประชาชนเลือกอนาคตประเทศไทย รับการเลือกตั้งใหญ่ ปี ๒๕๖๖ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

       ถึงเพื่อนภาคีทั่วประเทศ

การเลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญและจะมีผลสืบเนื่องไปยังการพัฒนาประเทศในอีก ๕-๑๐ ปีข้างหน้าหลังจากประเทศถูกแช่แข็งมามากกว่าสิบปี เป็นโอกาสอันดีที่องค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการจัดเวทีของประชาชนที่จะสื่อสารถึงปัญหาหรือข้อเสนอในการพัฒนาสุขภาวะ และอื่นๆ ของประชาชนสู่ผู้แทนของพรรคการเมืองในพื้นที่

ซึ่งนอกจากจะเป็นการร่วมส่งเสริมบรรยากาศการเลือกตั้งทั่วไปและระบบประชาธิปไตยแล้ว ยังใช้โอกาสนี้ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกันแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดอนาคตประเทศไทยได้อีกด้วย 

เพื่อนภาคีครับ ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติรับทราบการจัดเวที ฉากทัศน์ประเทศไทยเสียงประชาชน สู่นโยบายทางการเมืองรองรับการเลือกตั้งใหญ่ ปี ๒๕๖๖ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีทางสังคมและวิชาการ กำลังจัดแบบมีส่วนร่วมทั่วประเทศ  เวทีใหญ่ระดับภาค เพื่อเป็นโอกาสสำคัญให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามาร่วมกำหนดภาพอนาคตประเทศไทย (Scenario Thailand) เสนอต่อพรรคการเมืองที่อาสามาบริหารประเทศ ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งใหญ่ที่จะถึงนี้

สำหรับ  เวทีใหญ่ดังกล่าว จัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคกลางตะวันออก ภาคกลางตะวันตก ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้สามจังหวัดชายแดน และกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นฉากทัศน์ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้าหรือปี ๒๕๗๕ จำนวน  กลุ่มประเด็น ประกอบด้วย การศึกษาและทักษะ สุขภาพ/สาธารณสุข เศรษฐกิจ/รายได้ สังคม/พื้นที่/ชีวิต สิ่งแวดล้อม และ ๖. รัฐ/ราชการ/บทบาทไทยในเวทีโลก โดยได้มีการเปิดตัวจัดเวทีครั้งที่หนึ่งของภาคตะวันออก ที่เมืองพัทยา .ชลบุรี  เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไปแล้ว และเวทีที่เหลืออื่นๆ ได้ทยอยจัดในเดือนมีนาคมถึงต้นเมษายนนี้ เช่น เวทีจังหวัดอุบลราชธานี (๒๑ มีนาคม) จังหวัดเชียงใหม่ (๒๔ มีนาคม) จังหวัดนครปฐม (๒๙ มีนาคม) จังหวัดปัตตานี (๓๐ มีนาคม) จังหวัดพิษณุโลก (๒ เมษายน) เป็นต้น

นอกจากเวทีพัฒนาฉากทัศน์ประเทศไทย ๘ เวทีใหญ่แล้ว ทาง สช. ยังได้ร่วมกับเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)  สมัชชาสุขภาพจังหวัด และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จะจัดเวที “เสียงประชาชนเลือกอนาคตประเทศไทย รับการเลือกตั้งใหญ่ ปี ๒๕๖๖” อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเดือนเมษายนนี้ อีกหลายจังหวัด เช่น จังหวัดนครสวรรค์ นครราชสีมา สระบุรี สิงห์บุรี สตูล ภูเก็ต และจบที่เวทีกรุงเทพฯ เป็นเวทีสุดท้ายช่วงปลายเมษายน ก่อนเลือกตั้งใหญ่ จัดเป็นเวที “สนทนานโยบายสาธารณะ (Policy Dialogue)” ที่หัวหน้าหรือแกนนำพรรคการเมืองต่างๆ จะมาจับเข่าพูดคุยกับผู้แทนภาคประชาชน และนักวิชาการทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ทั่วประเทศ ว่าจะขับเคลื่อนให้นโยบาย “สร้างหลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ และที่พรรคการเมืองเสนอหาเสียงอยู่ จะทำให้ระบบดังกล่าวเกิดเป็นจริงได้อย่างไร เช่น จะหาเงินจากไหน จะต้องขึ้นภาษีอย่างไรหรือไม่ และประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างไร

เพื่อนภาคีที่รักครับ  เราจะไม่ปล่อยให้โอกาสการเมืองสำคัญนี้ผ่านไปครับ เรามาช่วยกันเพิ่มพลังให้กับพลเมืองผู้เป็นเจ้าของประเทศ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ให้มีส่วนกำหนดอนาคตของประเทศไทยและของพื้นที่ ด้วยการจัดเวทีช่วยกันคิดภาพฝัน และตัดสินใจเชิงนโยบายร่วมกันกับผู้สมัครของพรรคการเมืองในพื้นที่ เพื่อเลือกอนาคตของประเทศที่ประชาชนต้องการ

ดังนั้นในช่วงเดือนเมษายนต่อเนื่องถึงวันก่อนเลือกตั้งใหญ่ ๑๔ พฤษภาคมนี้  สช. อยากเชิญชวนเพื่อนภาคีในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมหรือจัดเวทีสนทนานโยบายสาธารณะ จะใช้ประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ หรือประเด็นหลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็ได้ จัดเป็นเวทีเล็กใหญ่ตามบริบทพื้นที่ เชิญชวนประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ/ราชการ เอกชน/ประชาสังคม และวิชาชีพ/วิชาการ รวมทั้งคนรุ่นใหม่ และผู้สมัคร สส. ในพื้นที่ของพรรคการเมืองต่างๆ  เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เป็นข้อเสนอถึงทางออกของประเทศและของพื้นที่  คิดถึงการสื่อสารสังคมในวงกว้าง เพื่อทำให้เกิดกระแสในระดับชาติและนำไปสู่การขับเคลื่อนพลิกฟื้นประเทศไทย

เพราะข้อเสนอการพัฒนาประเทศ หรือนโยบายต่างๆ ของพรรคการเมืองหรือของรัฐ ล้วนส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อประชาชนทั้งสิ้น ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ เจ้าของทรัพยากร และเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุด จึงต้องมีสิทธิ มีเสียง และมีบทบาทสำคัญในการเสนอนโยบาย เสนอทางออกของประเทศให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ของพรรคการเมืองต่างๆ รวมถึงนักการเมืองท้องถิ่น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายต่อไป

 

 

                                                                                 ด้วยรักและศรัทธาครับ

                                                                             นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ

                                                                       เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

                                                                                   ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

รูปภาพ
หมวดหมู่เนื้อหา