สานพลังขับเคลื่อนสุขภาวะในโรงเรียนพระปริยัติธรรม : การขับเคลื่อนโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปลอดบุหรี่ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่ 28 ก.พ 66 ที่ผ่านมา หน่วยงานองค์กรความร่วมมือ ได้แสดงพลัง  ในเวทีสานพลังขับเคลื่อนนโยบายและพิธีลงนามปฏิญญาสานพลังขับเคลื่อนโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาะสามเณร  ณ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเขต 5 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่ง ปัจจุบันสามเณร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม กำลังประสบปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ   เป็นเวทีที่เป็นการแสดงจุดยืนขององค์กรความร่วมมือในการสนับสนุนในกาขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ ตามกรอบทิศทางการพัฒนาสุขภาวะภายใต้ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ และธรรมนูญสุขภาพในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  ซึ่งทำให้เห็นถึงความตื่นตัวของผู้บริหารโรงเรียนพระประยัติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามเณรในโรงเรียน ในการขับแคลื่อนไปสู่โรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่ ภายใต้ความอยากเห็นสขภาพหรือสุขภาวะของศาสนาทายาทของสังคมไทย
 

โรงเรียนพระ


หลังจากการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560  ภายใต้หลักการสำคัญ คือ “ทางธรรมนำทางโลก” เป็นเวลากว่า 5 ปีที่มีการนำธรรมนูญฯฉบับนี้ไปอ้างอิงในการขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆ์ ภายใต้ การดำเนินงานหน่วยงานของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงหน่วยงานภาคีพันมิตรด้านการสร้างเสริมสุขภาะพระสงฆ์  ความตื่นตัว เดินหน้าในการสานพลังเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง การสร้างสุขภาวะพระสงฆ์จึงยังคงเป็นวาระที่ ที่ยังคงต้องจับมือเดินหน้าขับเคลื่อนให้ สังคมเห็นความสำคัญ โดยมุ่งหมายของการธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงทางพุทธศาสนา อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 

ธรรมนูญสุขภาพ


ในช่วงที่ 2565 ที่ผ่านมา สถานการณ์ด้านสุขภาพในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ถูกหยิบยกมาพูดคุยหารือระหว่างองค์กรความร่วมมือและ พระผู้ใหญ่ ผู้บริหารสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม จึงมีการกำหนดนโยบายด้านการสร้างสุขภาวะในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   ด้วยแนวคิด การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ การสร้างเสริมสุขภาพ/ เครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ผ่านการจัดทำธรรมนูญ รร.พระปริยัติธรรม โดยคาดหวังว่า พระสงฆ์ สามเณร และบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจการสร้างสุขภาวะและกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม พระสงฆ์ สามเณร และบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ได้รับการดูแลสุขภาพ/การส่งเสริมสุขภาพ มีการนำธรรมนูญสุขภาพฯ ไปใช้เป็นกรอบการสร้างสุขภาวะในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ร่วมกับชุมชน และสังคม
 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม


การรวมพลัง “การสร้างสุขภาวะในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อสร้างภาคีความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนสุขภาวะในโรงเรียนพระปริยัติผ่านธรรมนูญสุขภาพ จึงถูกผลักดันทั้งในระดับนโยบาย ระดับเขต และระดับโรงเรียน  ให้มีการพัฒนาและถูกขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบด้วยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 

จารึก ไชยรักษ์

 

พระปริยัติธรรม

 

จารึก ไชยรักษ์

 

พระปริยัติธรรม

 

รูปภาพ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม