ธรรมนูญสุขภาพ เครื่องมือสานพลังพัฒนาและขับเคลื่อน ระบบสุขภาวะในระดับพื้นที่ : ชุมชนกับการจัดระบบรองรับสังคมสูงวัย และสุขภาวะในโรงเรียนพระปริยัติธรรม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  พระครูวรสุตเขต ดร. พระมหาประเสริฐ ธมฺมเสฏโฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง แผนกสามัญศึกษา ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ,เจ้าอาวาสวัดสันทราย อำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่  ได้เชิญชวน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ทีมวิทยากรกระบวนการธรรมนูญสุขภาพ จ.เชียงใหม่ จาก ศูนย์บริการคนพิการตำบลชมภู อ.สาภี จ.เชียงใหม่ มาร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบระบบสุขภาวะในระดับพื้นที่ ด้วย เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ โดยกำหนดให้ วาระพื้นที่กับการเตรียมระบบรองรับสังคมสูงวัย และการสร้างสุขภาวะในโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นสถานการณ์สำคัญที่ ต้อง นำเครื่องมือธรรมนูญมาสานพลังสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อร่วมมือกันสุขภาวะของชุมชนสังคมร่วมกัน
 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม


โดยในการประชุม มีทั้งแกนนำในพื้นที่ ประกอบด้วย ทั้งผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงาน ชมรมผู้สูงอายุ และ คณะครู นักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมลุ่มน้ำฝาง ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรม 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดพระบาทอุดม โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าตอน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง โรงเรียนฝางธรรมศึกษา โรงเรียนวัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา เข้าร่วม
 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม


ในช่วงต้น ท่านพระครูพระครูวรสุตเขต ได้เน้นย้ำ ให้ชุมชนได้ตระหนักต่อสถานการณ์สุขภาพ ของพระภิษุ สามเณร และสถานการณ์สังคมสูงวัยในพื้นที่ชุมชน การเชื่อมโยงของสถานการณ์ข้างต้น และการสานพลัง ร่วมกัน ของทุกฝ่าย เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะของพื้นที่ โดย การนำหลักการของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับ 3 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับ 2 ซึ่งมีแนวทางส่งเสริมสุขภาวะตามหลักการของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ในการขับเคลื่อนจัดการปัญหาสุขภาวะพระสงฆ์ ซึ่งดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข” โดยยึดหลักการ “ทางธรรมนำทางโลก” ที่มีการเชื่อมโยงนำหลักคิดธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ขับเคลื่อนไปสู่ การพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยคาดหวังว่าธรรมนูญสุขภาพในโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้ง 5 โรงเรียน จะถูกนำไปเป็นกรอบ และมุ่งหวังการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระภิกษุ โดยเฉพาะสามเณร ให้เป็นการสร้างศาสนทายาท ที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง สมบูรณ์พร้อมในทุกมิติ สามารถ นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใช้ให้เกิดการพัฒนา จิตใจและปัญญา และมีการรักษาพระธรรมวินัย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องดีงามโดยเคร่งครัด เป็นที่เลื่อมใส ศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ธำรงและสืบต่อพระพุทธศาสนา สามารถผสมผสานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับข้อกำหนดในธรรมนูญ ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ร่วมกับสังคม ชุมชน ในสถานการณ์สังคมชุมชนสูงวัย
 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม


โดย การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เกิดการทบทวน ซักซ้อม ทำความเข้าใจ การขับเคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้ง 5 โรงเรียน ทำให้เกิดความเข้าใจต่อหลักการ และมาตรการ หรือข้อตกลง ที่จะถูกนำไปกำหนด และมีการแปลความ เรียบเรียง กำหนด เพื่อให้สามารถนำเนื้อหาธรรมนูญมีการนำไปปฏิบัติได้ทันที ให้เกิดการปฏิบัติตนของสามเณรในโรงเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพในทุกมิติ ให้แก่ชุมชน สังคมในโรงเรียน และวัดของตน เช่น การดูแลสุขภาพอนามัยของสามเณร ในด้านการฉันภัตตาหาร การออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ เหมาะสมกับสามเณร

ขณะเดียวกัน  ทางแกนนำในพื้นที่อีกส่วนที่มาร่วมยังได้ กำหนด ร่างธรรมนูญ หรือมาตรการสำคัญการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย ที่อยากเห็นความยึดโยง สามารถเป็นเครื่องมือที่เป็นสะพานทอดเชื่อมให้ทุกกลุ่มคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นำทางศาสนา พระภิษุ สามเณร ประชาชน ด้วยการต้องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อการกำหนดแนวทางและประเด็นสำคัญที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม แบ่งออกเป็น 4 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติทางสังคม ให้ความสำคัญกับเครื่องมือกระบวนการธนาคารเวลา ซึ่งจะนำไปสู่ การจัดทำธนาคารเวลาจิตอาสาของชุมชน
 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม


โดยในครั้งนี้  ท่านพระครูสุนทรพิมลศีล ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ได้เดินทางมาสังเกตุการณ์ และให้กำลังใจต่อผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้ง 5 โรงเรียน และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการมีส่วนร่วมต่อการออกแบบสุขภาวะของพื้นที่ตนเอง
 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

 

รูปภาพ
ธรรมนูญสุขภาพ