กลไกบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หนุนเสริมด้วยกลไกพี่เลี้ยง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 5 - 6 มกราคม 2566 กองทุนส่งเสริมสุขภาวะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กสส.) จัดเวทีพัฒนาพี่เลี้ยงโครงการบูรณาการกลไกความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี โดยมีการเสวนา "กลไกบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หนุนเสริมด้วยกลไกพี่เลี้ยง" และได้เชิญผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  เข้าร่วมเสวนา
 

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม


โดย กสส. มีเป้าหมายคือ สุขภาวะสุราษฎร์ธานีดีขึ้น โดยมีความคิดสร้างสรรค์ มีภาคีส่วนร่วม มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพใหม่ๆ มีแนวคิดที่เกิดจากการมุ่งหวังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนหรือสังคม ที่มีประเด็นหลัก 5 อ.ได้แก่ 
1. อ.อาหาร: อาหารปลอดภัย
2. อ.อุบัติเหตุ: การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
3. อ.ออกกำลังกาย: กิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุและเด็ก
4. อ.อโรคยา: สมุนไพร และการฟื้นฟูหลังโควิด
5. อ.อนามัยสิ่งแวดล้อม : ขยะติดเชื้อ และการจัดการขยะ และยังมีประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยกำหนดสุขภาพ 
 

กสส.


ทั้งนี้ อ.อาหาร และ อ.อโรคยา ยังสอดคล้องกับประเด็นสมัชชาจังหวัดสุราษฎร์ธานีของปี2566 อีกด้วย
ในด้านของบทบาท สช. ต่อ กสส. คือ สามารถใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ทั้งสมัชชาสุขภาพจังหวัด เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายต่างๆ หรือใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่เพื่อร่วมกำหนดเป็นข้อตกลงของชุมชน หรือตำบลซึ่งเป็นพื้นที่ปฎิบัติการ
แล้วมาร่วมติดตามนโยบายของพื้นที่สุขภาวะสุราษฎร์ธานี ด้วยกันต่อไปนะครับ
 

นโยบายสาธารณะ

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

 

 

รูปภาพ
สมัชชาสุขภาพจังหวัด