สช.ร่วมเปิดพื้นที่นโยบายสาธารณะ เชื่อมโยงภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ.สิงห์บุรี | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 15 กพ. 2566 ที่ทำการชุมชนวัดสังฆราชาวาส จ.สิงห์บุรี ในเวทีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีภาคีความร่วมมือ เช่น เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด, สช., พมจ. ,พอช. ร่วมเปิดพื้นที่การพัฒนานโยบายสาธารณะเชื่อมโยงภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระดับพื้นที่ ปี 2566
 

จารึก ไชยรักษ์


นายจารึก ไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบบายสาธารณะระดับพื้นที่ เข้าร่วมพูดคุยภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับพื้นที่ 19 ตำบล เน้นบทบาทในการ “สร้าง นำ ซ่อม” การดูแลสุขภาพประชาชนที่ครอบคลุมทุกมิติ เป็นกระบวนการทางสังคมในแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ภายใต้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ มีบทบาทในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ทุกภาคส่วนมาร่วมมือกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 5 มิติ  คือ การศึกษา สุขภาพ อาชีพ รายได้ ความเป็นอยู่

ในระดับภาพรวม กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีนโยบายรองรับสังคมสูงอายุ จะเตรียมตัวรองรับอย่างไร ในการจัดทำแผนพัฒนาประชากรและนโยบายสาธารณะในเรื่องรองรับสังคมสูงวัย
 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด


ในส่วนของเครือข่ายสมัชชาจังหวัดมีการหารือพูดคุยเรื่องต่างๆ ทำแผนพัฒนาจังหวัด การจัดการขยะที่ได้ดำเนินการระดับตำบล ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต การจัดทำธรรมนูญสุจริต แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่คนในชุมชนจะมาคุยร่วมกันว่าจะลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน จากการนำธรรมนูญมาใช้ในเรื่องต่างๆ ทำให้ชุมชนเข้มเเข็งอย่างไร ระดับชุมชนจะขยับไปจังหวัด ซึ่งสช.มีบทบาทในการสนันสนุนเชิงวิชาการและการพัฒนาเครื่องมือเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง หลักประกันรายได้สังคมผู้สูงอายุในจังหวัดการเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัย


นางสุพัตรา ไพฑูรย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า การเข้าถึงบริการของภาครัฐ (พมจ.) โดยการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย ปัจจัย 4 นำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยต้องการมากกว่างบที่รัฐบาลจัดสรรให้ โดยการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้กว้างขวางขึ้น ช่วยกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสวัสดิการการซ่อมแซมบ้าน การขับเคลื่อนเรื่องสวัสดิการสังคมขับเคลื่อนงานที่เป็นเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน ให้ทุกคนจับมือร่วมไม้ร่วมมือกัน
 

สุพัตรา ไพฑูรย์


ในส่วนกลุ่มจังหวัด คอยหนุนเสริมการทำงานของจังหวัดให้มีความสามารถในทุกๆด้าน ช่วยขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ งานสวัสดิการชุมชน เศรษฐกิจและทุน หนุนเพื่อให้เกิดอาชีพ งานสภาองค์กรชุมชนมารับต่างๆ ทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น แผนพัฒนาตำบล การพัฒนาระบบสื่อสารชุมชนไลน์กลุ่มหรือไลน์จังหวัด การจัดกระบวนการสื่อสารกัน นำข้อมูลไปรายงานเพื่อให้เกิดการสนับสนุนสังคม สินเชื่อเพื่อการพัฒนา แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย สำรวจชุมชนจัดทำบ้านมั่นคง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอาชีพ สุขภาพ ด้านเกษตร โดยมีชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนา
 

จารึก ไชยรักษ์

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสิงห์บุรี


ข่าว/ภาพ นางสาวอธิชา สงวนพงค์,นางสาวนภัทร ภักดีดำรงพงศ์ นศ.ฝึกงาน มธ. และทีมภาคกลาง

 

 

รูปภาพ
สมัชชาสุขภาพจังหวัด