ตลาดสุขภาพ เสริมความรู้ ความเข้าใจในการเข้าถึงระบบบริการการสาธารณสุข | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Bangkok Health Market (Sandbox ราชพิพัฒน์) พร้อมด้วยรศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ. วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะทำงานขับเคลื่อน Sandboxราชพิพัฒน์model ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติผู้แทนบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ผู้แทนจากมูลนิธิทันตสาธารณสุข บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายสุขภาพ คลินิกชุมชนอบอุ่น ตัวแทนภาคประชาชนเขตบางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ
 

ตลาดสุขภาพ


ภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการสุขภาพจากภาคีเครือข่าย อาหารเพื่อสุขภาพ การแสดงดนตรี การแสดงลีลาศ การออกกำลังกาย การวิพากษ์ ข้อเสนอแนะและแนวคิดการสร้างระบบสุขภาพแนวใหม่ การระดมความคิดผ่านการเสวนา จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชน
 

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

 

ทวิดา กมลเวชช


โครงการ Bangkok Health Market (Sandbox ราชพิพัฒน์) จัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบบริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร และการดำเนินงานของ Sandbox ราชพิพัฒน์ ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ง่ายและทั่วถึงระดับเส้นเลือดฝอย มีความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งในด้านการส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟู ตั้งแต่เด็กเล็ก วัยทำงาน ผู้พิการและผู้สูงอายุจนถึงระยะท้ายของชีวิต การออกแบบระบบบริการที่มีคุณภาพต้องใช้แนวคิดแบบ Growth mind set การกล้าทดลองทำ เรียนรู้ และพร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการเข้าถึงสิทธิระบบบริการได้ง่าย และการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ เข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้จริง เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงาน จึงมีความจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ จากภาคีเครือข่าย สื่อมวลชนและกระเสียงจากพลังประชาชนที่สื่อสารผ่านสื่อโซเชียล เพื่อแสดงให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครพร้อมพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและเป็นเมืองที่น่าอยู่
 

ตลาดสุขภาพ

 

ตลาดสุขภาพ

 

ตลาดสุขภาพ

 

ตลาดสุขภาพ

 

ตลาดสุขภาพ

 

ตลาดสุขภาพ-----------------
#23ปีเชื่อมั่นศรัทธาพัฒนาเพื่อประชาชน
#รพราชพิพัฒน์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
#PRMSD #สนพ
สนพ. กทม Attapol Kerdarunsuksri

 

รูปภาพ
ตลาดสุขภาพ