15ปี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ธันวาคมเดือนแห่ง ‘สมัชชาสุขภาพ’ ส่งท้ายปี ๒๕๖๕ ‘สังคมสุขภาวะที่เท่าเทียม เราสร้างได้’

          สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ช่วงรอยต่อของปีเก่า ๒๕๖๕ เข้าสู่ปีใหม่ ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง ผ่อนคลาย และสนุกสนาน ถือเป็นห้วงเวลาที่ค่อนข้าง “เปราะบาง” ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังกลับมาปะทุซ้ำอีกครั้ง และพิษเศรษฐกิจข้างหน้า

บทเรียนจากพลังภาคีตลอด ๑๕ ปี สู่นโยบายสาธารณะที่จะตอบโจทย์ แก้ปัญหาสุขภาวะสำคัญของประเทศ

        สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ในปี ๒๕๖๕ นี้ นับได้ว่าเป็นเวลา ๑๕ ปีตั้งแต่ที่สังคมไทยมี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นมา ซึ่งกฎหมายด้านสุขภาพดังกล่าวได้ก่อให้เกิดกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม สู่การสร้างสังคมสุขภาวะ โดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ที่ขยายมิติสุขภาพให้กว้างขึ้นครอบคลุม ๔ มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา

ตลาดสุขภาพ เสริมความรู้ ความเข้าใจในการเข้าถึงระบบบริการการสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Bangkok Health Market (Sandbox ราชพิพัฒน์) พร้อมด้วยรศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ. วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะทำงานขับเคลื่อน Sandboxราชพิพัฒน์model

ส่องดู 3 ประเด็นสำคัญในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15

“การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge : CCC)”         

     โดย  นางบงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ                

“การขจัดความยากจนตามโมเดล BCG: การยกระดับเศรษฐกิจของครัวเรือน”

Subscribe to 15ปี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ