2 เขต กทม. Kick off กลไกธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ศนก.สช.) เดินหน้าต่อเนื่องขับเคลื่อนงานกลไกธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต และเขตคลองเตย และเข้าร่วมประชุมเวทีชวนคิด ชวนคุย ต่อยอด การพัฒนานโยบายสาธารณะ ได้ผลมาแล้วว่า 1.เขตดุสิต ประกาศก้าว 43 ชุมชน พร้อมยกร่างธรรมนูญสุขภาพเขต เป็นร่ม (ยุทธศาสตร์ร่วม) การทำงานพื้นที่ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
 

กลไกธรรมนูญสุขภาพ

 

กลไกธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร


2.เขตคลองเตย เร่งเครื่อง ขยับงานธรรมนูญลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมให้พี่น้องกลุ่มเปราะบาง

ในส่วนของเขต ดุสิต สำนักงานเขตโดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายพัฒน์ ผอ.ศบส ประธานชุมชน สภาองค์กรชุมชน สมาคม ชมรม เปิดเวทีทำความเข้าใจ พัฒนากลไก กำหนดวัน จัดกระบวนการ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ จำแนกหมวดหมู่ ในระดับพื้นที่ หวังให้มี แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนกองทุนสุขภาพกรุงเทพมหานคร กำหนดวัน 20 มีนาคม สำนักงานเขต จัดกระบวนการโดย ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
 

ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร


ในขณะที่เขตคลองเตย โดย ผู้ช่วยเขต หัวหน้าฝ่ายพัฒน์ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารองค์กรในพื้นที่ รวมถึงคลินิกเอกชน ร่วมวางแผนเชิงกระบวนการ ยกร่างธรรมนูญ เติมสาระสำคัญ และขยับการทำงานให้เข้มข้น สร้างกติกา ชุมชน ขยายการมีส่วนร่วม โดย มูลนิธิดวงประทีป เป็นแกนนำ
 

ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร

 

กลไกธรรมนูญสุขภาพกทม.

 

 

รูปภาพ
กลไกธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร