ถอดบทเรียน กระบวนการออกแบบและพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง ระดับท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file

 คู่มือการออกแบบพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมฉบับนี้  เกิดมาจากการรวบรวมประสบการณ์ เทคนิค และข้อมูลความเข้าใจเบื้องต้นที่ได้เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา การออกแบบเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เพื่อฉายภาพรวมของ “กระบวนการ” ที่ได้มาจากการลงมือทำจริง นําไปต่อยอดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเมือง ของพวกเรา
 

พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองระดับท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ 

หมวดหมู่เนื้อหา