ขับเคลื่อนมติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สังคมสูงวัย ‘วิกฤต’ หรือ ‘โอกาส’ ของประเทศไทย

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ (Aged Society)
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาถึงปัจจุบัน


ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไทยมีสัดส่วนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๑๓ ล้านคน หรือร้อยละ ๒๐
ของประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ขณะที่อัตราการเกิด

สช.ร่วมงานมหกรรมการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

โรคพยาธิไบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและเรื้อรังของประเทศไทย พบจำนวนประชากรที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดการไฟป่าและหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  แบบมีส่วนร่วม จ. แม่ฮ่องสอน ปี 2567

เมื่อวาน (19 ม.ค 67) การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเด็น “การจัดการไฟป่าและหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  แบบมีส่วนร่วม จ. แม่ฮ่องสอน ปี 2567 @ ห้องประชุมน้ำเพียงดิน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน  มี นายประเสริฐ  ประดิษฐ์ ประธานคณะทำงาน 4PW แม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมฯ 
พร้อมนี้รองฯ อภิชาติ 
 

Subscribe to ขับเคลื่อนมติ