ขับเคลื่อนมติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชุมชนไทยร่วมผลักดัน “เกษตรกรรมยั่งยืน” หนุนเสริมความสำเร็จของประเทศ

สช.ตั้งวงถกโอกาส-ความท้าทาย การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้าน “อาหารปลอดภัย” ผอ.เกษตรต่างประเทศฯ ย้ำเป็นวาระในระดับโลก ชวนชุมชนไทยร่วมผลักดัน “เกษตรกรรมยั่งยืน” หนุนเสริมความสำเร็จของประเทศ พร้อมมองการเชื่อมฐานข้อมูลภาคประชาชน

ความมั่นคงทางอาหาร มุ่งสร้างสุขภาวะ ฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤตโควิด

สช.ระดมภาคี “สมัชชาสุขภาพจังหวัด” จาก 66 จังหวัด ร่วมเสริมพลังสร้างความเข้มแข็งผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะ ขับเคลื่อนประเด็นด้าน “ความมั่นคงทางอาหาร-เกษตรปลอดภัย” ให้สอดคล้องตามบริบทพื้นที่ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับประเทศ

พ่อเมืองภูเก็ต ประกาศ!! ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อเด็กและเยาวชน แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จับมือ สช. และ สสดย. ผนึกพลังภาคีเครือข่ายในภูเก็ต ยกเป็นวาระจังหวัด ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนฯ” ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เน้นย้ำการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 10  (กขป.10) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินเครื่อง "การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน" เป็นการขับเคลื่อนต่อยอดระดับพื้นที่ ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ถอดบทเรียน กระบวนการออกแบบและพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง ระดับท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ถอดบทเรียน กระบวนการออกแบบและพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองระดับท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ

 คู่มือการออกแบบพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมฉบับนี้  เกิดมาจากการรวบรวมประสบการณ์ เทคนิค และข้อมูลความเข้าใจเบื้องต้นที่ได้เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา การออกแบบเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เพื่อฉายภาพรวมของ “กระบวนการ” ที่ได้มาจากการลงมือทำจริง นําไปต่อยอดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเมือง ของพวกเรา
 

Subscribe to ขับเคลื่อนมติ