สมัชชาสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เคาะฉันทมติแรก! ‘สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15’ ภาคีเห็นพ้อง ‘ขจัดความยากจน’ ด้วยแนวคิด BCG ชวนทุกภาคส่วนร่วมยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน

“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15” เคาะฉันทมติแรก “การขจัดความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG: การยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน” มุ่งให้ทุกภาคส่วนประยุกต์ใช้โมเดล BCG ผสานองค์ความรู้-นวัตกรรม-ทุนพื้นที่ มาเป็นโอกาสของการพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนฐานราก แก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศ

สช. ร่วมกับเครือข่ายนครสวรรค์ ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธรรมนูญสร้างวัฒนธรรมสุจริตระดับชุมชน

วันที่ 28 พฤศจิกายน  2565   ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ เครือข่าย คปอ. เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช. ได้ร่วมกันจัดเวทีถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธรรมนูญสร้างวัฒนธรรมสุจริตระดับชุมชน

มติ ‘สมัชชาสุขภาพกรุงเทพฯ’ คืบหน้า ปลดล็อคที่ดินเอกชนสู่ ‘พื้นที่สาธารณะ’ ชงตั้ง ‘กก.หาบเร่แผงลอย’- ยกระดับบริการปฐมภูมิ

รายงานผลการขับเคลื่อน “สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร” ครั้งที่ 1-2 พบการรวมพลังปลดล็อคที่ดินเอกชนเพิ่ม “พื้นที่สาธารณะ” วางระเบียบ-กำหนดกติการ่วมจัดการ “หาบเร่แผงลอย” บูรณาการยกระดับ “บริการสุขภาพปฐมภูมิ” พร้อมคลอด “ธรรมนูญสุขภาพ” ไปแล้ว 12 เขต ตั้งเป้าเพิ่มอีก 10 เขตใน 2 ปี

ฉันทมติ! ชาวกรุงฯเคาะ 2 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ‘พื้นที่เศรษฐกิจปลอดภัย-บริการสุขภาพเขตเมือง’ ยกระดับอาชีพคนฐานราก หนุนเทคโนโลยีดูแลสุขภาพ

เวที “สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3” ร่วมให้ฉันทมติ 2 ระเบียบวาระ “พื้นที่เศรษฐกิจ ปลอดภัย ภายใต้ความหลากหลาย” – “สุขภาพดีทุกช่วงวัยด้วยระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่เน้นคุณค่า” สะท้อนสู่การแก้ปัญหากลุ่มคนอาชีพฐานราก ใช้เทคโนโลยีส่งเสริมพฤติกรรมด้านสุขภาพ

15 ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550” ถอดบทเรียนกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด 4 ภาค

วงเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “15 ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550” ถอดบทเรียนกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด 4 ภาค ผู้แทนภาคีเครือข่ายการันตี “การมีส่วนร่วม” ช่วยรวมคน-รวมพลัง-รวมเป้าหมาย สามารถคลี่คลายปัญหาที่ซับซ้อนในพื้นที่ได้จริง

ถอดความสำาเร็จ ‘พังงาแห่งความสุข’ยุติบรรยากาศเผชิญหน้า พัฒนาจังหวัดตามภาพฝัน ‘ประชาชน’

สช. ชักชวนคณะสื่อมวลชนกว่า 20 ชีวิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก “จ.พังงา” พื้นที่รูปธรรมการในการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน “ออกแบบอนาคตของตัวเอง” ผ่านกระบวนการ “สมัชชาพังงาแห่งความสุข” ที่ช่วยเปิดพื้นที่กลางเคลียร์ข้อพิพาท ลดบรรยากาศการเผชิญหน้ากับภาครัฐ และสร้างอำนาจการต่อรองให้ประชาชน

Subscribe to สมัชชาสุขภาพ