มธ.ผุด ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

     ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. แถลงข่าวเตรียมเปิด "ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์" และ "ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการด้านการดูแลแบบ ประคับประคอง" เพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ว่า ผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากการประสบอุบัติเหตุ และปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ซึ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีผู้สูงอายุจำนวนมาก...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เอกสารแนบ: