สธ.ปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ นำร่อง 12 เขตสุขภาพ บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     แนวคิดที่ว่า ให้คนไทยทุกคนมีญาติเป็นหมอ หรือมีหมอเป็นญาติ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี และช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาล ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นในอนาคต แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นจากการมองเห็นปัญหาทั้งจากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการใช้ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมากเกินความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของคนไข้ หรือความต้องการของแพทย์ เพราะสิ่งที่ตามมา คือ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (414)

รูปภาพ
เอกสารแนบ