สมัชชาสุขภาพหนองบัวลำภู ตั้งเป้าเคลื่อน 3 ประเด็นนโยบาย มุ่งสู่การเป็นเมืองสุขภาวะ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

1

 

13 พฤษภาคม 2567 สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุม คจ.สจ.หนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเอราวัณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุม มี คกก. เข้าร่วมรวม 40 คน

2

 

ฝ่ายเลขานุการกิจ โดย ทพญ.วรางคณา อินทโลหิต นำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของปี 2566 ประเด็น “ เกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภูอาหารปลอดภัยจากท้องนาสู่พาข้าว” ที่เน้นกระบวนการผลิตด้านการเกษตรที่ปลอดภัยได้ผลผลิตออกจำหน่ายสู่ผู้บริโภค และได้ประกาศเจตนารมย์ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดหนองบัวลำภูไปสู่ “AGRI-GREEN CITY :เมืองเกษตรสีเขียวคุณภาพ” ร่วมสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองสุขภาวะ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูระยะ 20 คือ เมืองเกษตรสีเขียวคุณภาพ (AGRI-GREEN CITY) เกษตรคุณภาพสูง เศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า ครัวอาหารโลก พลังงานสะอาด เมืองสีเขียว

 

สำหรับการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2567 กำหนดไว้ 3 ประเด็น ดังนี้ 1.การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และพัฒนาระบบอาหารปลอดภัย 2. ระบบสุขภาพจิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.การลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) โดยเป้าหมายของการขับเคลื่อนทั้ง 3 ประเด็นมีดังนี้

1. นำมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปกำหนดเป็นนโยบาย หรือมีการทำงานบูรณาการในเชิงนโยบายร่วมกัน

- ประเด็นส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และพัฒนาระบบอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู AGRI-GREEN CITY และทำงานแบบบูรณาการ

- ประเด็นระบบสุขภาพจิตและแก้ไขปัญหายาเสพติด เชื่อมโยงกับนโยบายสำคัญของจังหวัด"จังหวัดสีขาว" และทำงานแบบบูรณาการ

2. พัฒนามติ/ ข้อเสนอเชิงนโยบายของจังหวัดหนองบัวลำภูประเด็นลดการบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อ NCDs รวมทั้งเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยของจังหวัดหนองบัวลำภู

3. การพัฒนาให้เกิดพื้นที่รูปธรรมความสำเร็จ ในระดับตำบลโดยการทำงานเชื่อมโยงกับ พชอ.พชต. และอปท. ประเด็นละ 1 พื้นที่

4. การลงนามบันทึกความร่วมมือสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

- ประเด็นระบบสุขภาพจิตและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ระดับจังหวัด - อำเภอ - ตำบล)

- ประเด็นการพัฒนาระบบอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนลดการบริโภคเกลือและโซเดียม (ระดับตำบล)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานทั้ง 3 ประเด็นจะถูกนำเสนอและแลกเปลี่ยนในเวที สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2567 ในเดือนสิงหาคม 2567 นี้

รูปภาพ