3 ประเด็นสมัชชาสุขภาพ เส้นทางสู่สุขภาวะระดับชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น “การส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่” 

ประเด็น “การส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ”

ประเด็น “ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง”
 

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

สำหรับลงทะเบียน

Link ลงทะเบียน  https://bit.ly/3u7P0bJ

สามารถดูเอกสารประชุม ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Link เอกสาร https://shorturl.at/moAIP

 

 

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

 

สำหรับลงทะเบียน

Link ลงทะเบียน  https://bit.ly/3uafvxi
 

สามารถดูเอกสารประชุม ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Link เอกสาร https://bit.ly/3QmetW4

 


 

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

สำหรับลงทะเบียน

Link ลงทะเบียน https://bit.ly/47rQXOB

สามารถดูเอกสารประชุม ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Link เอกสาร https://shorturl.at/hKN36

 

 

รูปภาพ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ