ผู้สูงอายุ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

‘ลูกขุนพลเมือง’ รู้ลึก ตกผลึกความคิด สู่นโยบายเพื่อผู้สูงวัย

   “...จากการไตร่ตรองข้อมูลทั้งข้อดีและข้อจำกัดของทางเลือกแหล่งที่มาของงบประมาณสำหรับนำมาใช้ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดูแลผู้สูงอายุ ลูกขุนพลเมืองมีความเห็นดังนี้...”
 

พัฒนาเมืองสุขภาพรับผู้สูงวัย'ทีเซลส์-รพ.อภัยภูเบศร'ร่วมดูแลแบบองค์รวม

     ทีเซลส์ จับมือ จังหวัดปราจีนบุรี-รพ.เจ้าพระยา อภัยภูเบศร ผุดเมืองสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม รองรับผู้สูงวัยเพิ่ม องค์การอนามัยโลกเผยอีก 30 ปี จะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคน พร้อมปักหมุดเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เตรียมขยายผลสู่ พระตะบอง-เสียมราฐ ปลายปี 59 ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS: ทีเซลส์) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอุกฤช พึ่งโสภา ผู้ว่า...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพเริ่มต้นการออม-ดูแลสุขภาพ

     ทีมข่าวสาธารณสุข ปัจจุบันโลกได้กลายเป็นเมืองมากขึ้น จากข้อมูลที่บ่งชี้ว่าประชากรเกินกว่าครึ่งอาศัยอาศัยอยู่ในเมืองและอีกประมาณ 15 ปีข้างหน้า ประชากร 3 ใน 4 ของโลกจะอยู่ในเมือง อีกเรื่องใหญ่ๆ เรื่องหนึ่งคือโลกจะแก่ลงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกเช่นกันที่ประชากรสูงวัยจะมากกว่าคนอายุ 18 ปีหรือน้อยกว่า ไม่ว่าเป็นสาเหตุจากอัตราการเกิดที่ลดลงและวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ดีขึ้นและแนวโน้มเหล่านี้จะยั...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

สช. จัดเวที ลูกขุนพลเมือง ครั้งแรก ถกแนวทางวางนโยบายดูแลผู้สูงอายุ

สช. นำระบบศาลต่างประเทศที่มีคณะลูกขุนรับฟังเพื่อทดสอบความจริงมาใช้ในไทยครั้งแรก จำนวน 12 คน หลากหลายอาชีพ สุ่มจาก 5 จังหวัด มาอยู่ร่วมกัน 4 วัน หวังระดมความคิดเห็นประสบการณ์ในชีวิตจริงจากคนในพื้นที่ เพื่อวางแนวทางเพิ่มเติมในธรรมนูญฯ สำหรับดูแลผู้สูงอายุในอนาคต
 

ลูกขุนพลเมืองชงรัฐเป็นเจ้าภาพหลัก ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวทุกมิติ

หลังรับฟังข้อมูลพยานที่เชี่ยวชาญการดูแลผู้สูงอายุในหลากหลายมิติ คณะลูกขุนพลเมืองชี้สภาพเศรษฐกิจสังคมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต ส่งผลกระทบต่อศักยภาพและความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุ ขาดความพร้อมรับสถานการณ์สังคมวัยชรา แนะรัฐต้องเป็นเจ้าภาพหลักสนับสนุน จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน แนะให้ครอบครัวดูแลดีที่สุด แต่ยังขาดอุปกรณ์ ส่วนชุมชนดูแลหนุนเสริม ขณะที่สถานบริการเหมาะกับผู้มีกำลังทรัพย์ในสังคมเมือง
 

ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ รองรับสังคมผู้สูงอายุ

เมื่อปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา คสช. ได้พิจารณาให้ หยิบยกประเด็น “สุขภาพผู้สูงอายุ” ขึ้นมาเป็น ๑ ใน ๔ เรื่องที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยผลักดันให้ มีการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเรื่องนี้ ด้วยเล็งเห็นว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูง อายุแล้ว และจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสังคมสูงอายุ (Aging Society) จึงจำเป็น ต้องมีการเตรียมตัวและวางแผนรองรับให้ดี 

Subscribe to ผู้สูงอายุ