TOT | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ผู้อำนวยการ WHO ปาฐกถาพิเศษ ‘สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ’ ครั้งที่ 13 คจ.สช.เคาะแล้ว! 2 ระเบียบวาระ - ไฟเขียวจัดงาน ‘ทีโอที’

   คจ.สช. เคาะแล้ว! 2 ระเบียบวาระงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 “ความมั่นคงทางอาหารฯ และการบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ” ไฟเขียว “ทีโอที” ถ.แจ้งวัฒนะ เป็นสถานที่จัดงาน 2 วันเต็ม รองรับการประชุมแบบ onsite-online เชื่อมต่อกับสมาชิกสมัชชาสุขภาพที่กระจายอยู่ทุกจังหวัด พร้อมเชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษโดย รมว.สาธารณสุข - ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก
 

Subscribe to TOT