สรรหาเลขาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ประกาศคณะกรรมการบริหารสำนักงาน

ตามที่คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีประกาศลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กำหนดให้มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการฯ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น
บัดนี้ การแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว ท่านสามารถดูเอกสารประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง

ประกาศคณะกรรมการบริหารสำนักงาน

ตามที่คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีประกาศลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยกำหนดให้บุคคลที่สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๐–๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก นั้น

'นพ.พลเดช'สมัครชิงเลขาฯสช.

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และรักษาการเลขาธิการ สปสช.

ประกาศ รับสมัครเลขาธิการ คสช.2558 30/09/58

   คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่บริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) และคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.)
 
   ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th

   โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์มายัง ประธาน คบ. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

Subscribe to สรรหาเลขาธิการ