ประกาศคณะกรรมการบริหารสำนักงาน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ตามที่คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีประกาศลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยกำหนดให้บุคคลที่สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๐–๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว และคณะกรรมการบริหารฯได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศข้างต้น จำนวน ๔ ราย
ตามเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ