ราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างผลิต Info Graphic 2D Animation เรื่อง 12 ตัวชี้วัดสุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชั่น ด้วยวิธีตกลงราคา 16/08/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างผลิต Info Graphic 2D Animation เรื่อง 12 ตัวชี้วัดสุขภาพคนไทยต่างเจเนอเรชั่น ด้วยวิธีตกลงราคาโดยการลงเผยแพร่ราคากลางด้วยวิธีตกลงราคาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16-18 สิงหาคม 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ