ประกาศ รายชื่อเพื่อรับการสัมภาษณ์ 07/01/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

การรับสมัครงานในส่วนงานพัสดุ สำนักอำนวยการ

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เรื่องการรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานที่ งานพัสดุ สำนักอำนวยการ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือก ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมัคร จากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและผลงานในอดีตจากใบสมัคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองใบสมัครเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ตาม file แนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ