ปลอดประสพ ย้ำ คสช. เน้นทำนโยบายสาธารณะสำคัญและต้องมีส่วนร่วม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

    ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช. ) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน คสช. คนใหม่ กล่าวในที่ประชุมถึงแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ว่าการทำนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพต้องให้ความสำคัญกับ “การตั้งโจทย์ ถอดโจทย์ และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ” โดยเน้นการพัฒนาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภาครัฐที่ต้องนำนโยบายไปปฏิบัติ ต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น เน้นการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร พัฒนากลไกและระบบการทำงานที่มีอยู่เดิมให้ตอบสนองต่อการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีความต่อเนื่อง รวมทั้งแสวงหาประเด็นสุขภาพที่มีผลกระทบมาก มาขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
 
   “การตั้งโจทย์ต้องคำนึงถึงความถูกต้อง มีการศึกษาวิจัย อย่างรอบด้าน มีการติดตาม ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงความต้องการนโยบายสาธารณะนั้นจากสังคมอย่างแท้จริง เช่น สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ คสช.อาจนำเรื่องนี้มาขับเคลื่อนได้” ประธาน คสช.กล่าว
 
   ด้าน นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขานรับนโยบายของประธาน คสช.โดยจะเน้นให้หน่วยงานต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการจัดทำนโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นและให้ความร่วมมือในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ
 
   นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)เป็นที่ปรึกษา คสช. เพื่อให้มีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9140

รูปภาพ