สช.กับการใช้ โซเชียลมีเดีย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   ตามที่สำนักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติภายใต้พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.2559 โดยให้หน่วยงานของรัฐกำหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นั้น
 
   เนื่องจากการใช้โชเชียลมีเดีย เป็นเครื่องมือที่มีทั้งประโยชน์และโทษ ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ใชโชเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สช. โดยความเห็นพ้องต้องกันของประชาคมสุชน (พนักงานทั้งองค์กร) จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โชเชียลมีเดียภายในองค์กรขึ้น กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (512)