ปฏิบัติการ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน

ตอน เปลี่ยนคนที่หนองหิน

นี่คือปฏิบัติการของคนธรรมดาสามัญบนแผ่นดินอีสาน ที่จะร่วมกันเปลี่ยนชุมชน จากชุมชนอบายมุข เต็มไปด้วยความรุนแรง ให้กลายเป็น ชุมชนแห่งความสุข ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 1 ปี ด้วยปฏิบัติการที่ชาวบ้านเรียกว่า ปฏิบัติการ ลุก (ขึ้นจัดการ) ปลุก (ให้ปัญญาตื่น) เปลี่ยน (เปลี่ยนแปลงบ้านเฮาให้ดีขึ้น) ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560

Subscribe to ปฏิบัติการ