ประวัติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

จาก สปรส. ถึง สช.

ก่อนที่ สช. จะถือกำเนิดขึ้น สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ(สปรส.) ได้ขับเคลื่อนงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้การจัดทำ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เป็น“เป้าหมายเชิงรูปธรรม” ดึงเอาภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมทำงาน ร่วมเรียนรู้และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่เรื่องสุขภาพมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓

Subscribe to ประวัติ