Kick Off | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

คิกออฟเขตสุขภาพเพื่อประชาชน รวมพลังคนทำงานสร้างสุขทุกพื้นที่

   ๕ องค์กรจับมือ “Kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” นวัตกรรมการทำงานบูรณาการแบบใหม่ ขับเคลื่อนงานสุขภาวะโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มุ่งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ก้าวข้ามความขัดแย้ง
 

Subscribe to Kick Off