ครั้งที่ 8 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สุขสาธารณะ: มีส่วนร่วม เพื่อส่วนรวมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่8

     จิตสาธารณะ...ชนะเสมอ ประโยคๆนึง ที่ผมคิดว่าสะท้อนคุณค่าของคนกลุ่มหนึ่ง ที่เสียสละทุกอย่าง อุทิศ ทั้งแรงกาย เวลา และความสามารถ มาสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดีๆให้พวกเรา...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด (475)

สมัชชาสุขภาพ ปี 58 ผลักดัน 5 นโยบายรับมือภัยคุกคามสุขภาพ

     นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 'สานพลังปัญญาและภาคี สร้างวิถีสุขภาวะไทย' กล่าวว่า ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 2,618 คน จาก 280 องค์กร โดยเป็นเครือข่ายใหม่กว่า 50 องค์กร มีระเบียบวาระที่พิจารณากัน 5 เรื่อง คือ 1.

สมัชชาสุขภาพปี 58 คลอด 5 ฉันทมติรับมือภัยคุกคามสุขภาพ

   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 คลอดมติ 5 เรื่อง วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยา สุขภาวะชาวนา ระบบบริการสุขภาพในเขตเมือง การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม และการจัดการปัญหาหมอกควัน เน้นกระบวนการขับเคลื่อนมติและเข้าถึงประชาชนมากขึ้น
 

Subscribe to ครั้งที่ 8