ดร.สุวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

รวมพลังปฏิรูป สู้ 'กับดักความเหลื่อมล้ำ' ขับเคลื่อนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

   เร่งสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ดร.สุวิทย์ ปลุกคนไทยร่วมมือกันปฏิรูปวันนี้ ก่อนทุนนิยมจะขยายแผลความเหลื่อมล้ำ ขณะที่ ศ.สุริชัย ชวนสร้างสังคมที่มี สติปัญญาสาธารณะ ร่วมกัน พร้อมเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยระดับจุลภาค คือทางออกของประเทศ
 
   การประชุมวิชชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส ๙ ปี สช.” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี มีการเสวนาหัวข้อ ลดความเหลื่อมล้ำทางออกที่ต้องไปให้ถึงของประชาธิปไตยไทย
 

Subscribe to ดร.สุวิทย์